Polystone Cylinder Vase – Lg – Flat White

7.5″ x 4.5″

$25.00